หมายเหตุ :
  1. หากพบปัญหาการลงทะเบียนหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : ddcptt@gmail.com หรือ โทร. 0 2537 1655
  2. ให้สิทธิสำหรับผู้สมัคร 100 ท่านแรกเท่านั้น
  3. ผู้สมัครขอรับใบรอนุญาตต้องไม่เคยได้รับใบขับขี่รถยนต์มาก่อน
  4. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร กับกลุ่ม ปตท.
  5. เอกสารที่ต้องนำมาในวันอบรมได้แก่ บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันเข้ารับการอบรมฯ)
  6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (สขพ.5 จตุจักร)